زبان ها
 

برنامه متخصصین و نیروی کار فدرال

کانادا به شدت نیازمند پذیرش افراد با سوابق شغلی درخشان و متخصص است

 

یکی از اهداف اصلی سازمان مهاجرت کانادا پذیرش افراد با سوابق درخشان شغلی جهت همکاری و مشارکت در رشد اقتصاد کانادا می باشد.

پس از پذیرش این افراد، ویزا جهت ورود و اقامت آنها و خانواده شان در این کشور فراهم خواهد شد.

یک متخصص گزینه های مختلفی جهت انتخاب دارد. به عنوان مثال، می تواند به عنوان یک فرد متخصص و باتجربه درخواست اقامت نماید. به علاوه، اگر شما استان خاصی از کانادا را جهت اقامت مد نظر داشته باشید، می توانید از طریق برنامه های استانی (Provincial Nominee Program) درخواست نمایید.
لیست ذیل به پاره ای از این دست برنامه ها اشاره دارد (همچنین پیشنهاد می گردد برای دریافت اطلاعات دقیق تر فرم ارزیابی رایگان را نیز پر کنید)
-نیروهای متخصص و کارگران ماهر فدرال:

این برنامه ها صرفا جهت افرادی با سوابق شغلی درخشان که قصد اقامت در هریک از استان های کانادا به غیر از کبک را دارند، درنظرگرفته شده است.
-افراد متخصص و کارگران ماهر استان کبک:

این برنامه جهت افرادی با سوابق درخشان شغلی که صرفا قصد اقامت در استان کبک را دارند در نظر گرفته شده است.

-برنامه های استانی نیروهای متخصص و کارگران ماهر:

بیشتر استان های کشور کانادا برنامه مخصوص متخصصین را دارند و به بیان دیگر هر استانی خواهان کاندیداهایی با سوابق شغلی قابل توجه در رشته ای خاص و مورد نیاز آن استان می باشد.

هدف از چنین برنامه ای، تسریع در فرآیند پذیرش کاندیداها با دریافت مدرک استانی مربوطه می باشد.(Provincial Nominee Certificate)

در اکثر موارد، دریافت چنین مدرک یا گواهی نامه ای از سوی استان مربوطه، جهت تسریع فرآیند پذیرش از سوی سازمان مهاجرت کانادا انجام می گردد.

از سوی دیگر، بسیاری از کارفرمایان کشور کانادا به شدت خواهان استخدام چنین کاندیداهایی هستند. در صورت دریافت پیشنهاد کار و استخدام از سوی این کارفرمایان نیز، روند پذیرش پرونده سریعتر خواهد شد.

تجربه و دانش ما در قوانین مهاجرتی کانادا به بسیاری از متقاضیان کمک کرده تا زندگی جدید خود را با موفقیت در کانادا آغاز کنند.